Fundacja
Wizyty studyjne

Sprawdź co oferujemy

Przejdź do oferty
Fundacja
Spływy kajakowe i kemping

Z nami nie będziesz się nudzić!

Przejdź do oferty
Fundacja
Rozwój lokalny i regionalny

Spędzaj czas aktywnie poznając nowe miejsca i ludzi!

Prev - Next
Wypoczynek na Lubelszczyźnie

Serdecznie zapraszamy na wypoczynek na kempingu „Zielona Dolina” w Kośminie nad Wieprzem w północno-zachodniej Lubelszczyźnie. Kemping „Zielona Dolina” znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprz, w jej malowniczym zakolu. Obok niego działa przystań z pomostem dla kajakarzy oraz wypożyczalnia kajaków i kijków do nordic-walking.

przejdź do strony

Partnerzy

 

 

Kilka słów o naszej fundacji

Fundacja "Przyroda - Tradycja - Ludzie" utworzona została 8 czerwca 2015r. poprzez dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. Siedziba organizacji znajduje się w dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem w gminie Żyrzyn.

 

Zarząd: Anna Kąkol - Prezes Zarządu

Rada Fundacji: Zbigniew Pacholik - Przewodniczący Rady

     Sławomir Łowczak - Wiceprzewodniczący Rady

     Marcin Berłowski - członek Rady

     Justyna Chechelska - Kowalczyk - członek Rady

     Anna Matys - członek Rady

     Jan Nowak - członek Rady

     Jakub Pruchniak - członek Rady

    

Zarząd działa w oparciu o statut i Regulamin Zarządu przyjęty przez Radę Fundacji.

Rada działa na podstawie statutu Fundacji i przyjętego Regulaminu.

Tekst regulaminu Zarządu Fundacji "Przyroda - Tradycja - Ludzie": (do pobrania)

Tekst regulaminu Rady Fundacji "Przyroda - Tradycja - Ludzie":(do pobrania)

 

Fundator – Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” (www.zielonypierscien.eu)

Statut – określa: cele, zadania i zakres działania, wskazuje władze fundacji, sposób wyboru i odwoływania składu oraz kompetencje organów fundacji, w tym również Rady Fundacji, sposób reprezentowania Fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, zasady dokonywania zmian statutu oraz sposób rozwiązania się fundacji. Rada Fundacji może dokonywać zmian w statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Tekst statutu Fundacji "Przyroda - Tradycja - Ludzie": (do pobrania)

 

Celami Fundacji są:

 • ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego i kulturowego;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • działanie na rzecz ochrony środowiska;
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • aktywizowanie społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • wspieranie edukacji ekologicznej i aktywności proekologicznej;
 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju;
 • rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców;
 • wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją;
 • promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy);
 • prowadzenie działalności (w formie instytucji otoczenia biznesu) służącej tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych;

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie:
 • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym, w tym m.in. seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, konferencji i konkursów,
 • przedsięwzięć o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.
 • imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych oraz festiwali, targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 • działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych;
 • pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów na rzecz rozwoju regionu oraz innych programów operacyjnych, które realizują cele statutowe Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza w branży turystycznej.

 

 

Fundacja uzyskała wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 10815 . (Zaświadczenie)

 

Sprawozdania:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji "Przyroda-Tradycja-Ludzie" w 2015r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji "Przyroda-Tradycja-Ludzie" w 2015r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji "Przyroda-Tradycja-Ludzie" w 2016r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji "Przyroda-Tradycja-Ludzie" w 2016r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij